Tel.: (+420) 777 743 849

Zásada daňové opatrnosti při zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob obcí (07.12.2014)

Podle našich poznatků není v oblasti vedení analytické evidence pro účely zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob obcí vytvořen dostatečně funkční a účinný vnitřní kontrolní systém. Podle našich zjištění zpravidla absentuje zejména vymezení odpovědnosti za daňové posouzení výnosů a nákladů mezi příkazcem operace a pracovníky účtárny. Za těchto okolností je podle našeho názoru, s přihlédnutím k rozpočtovému určení této daně, při zpracování přiznání k dani upřednostnit zásadu daňové opatrnosti.

 

V dalším textu uvádíme typický příklad chyb a nedostatků zjištěných při zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013. Při zpracování jsme vycházeli z dokumentů, které jsme obdrželi, zejména z údajů účetní závěrky a analytického členění výsledkových účtů pro daňové účely. V rámci zpracování přiznání jsme se zaměřili na posouzení účetních postupů použitých pro určení daňové relevantnosti výnosů a nákladů. Provedli jsme výběrovým způsobem ověření vybraných účetních záznamů a dalších informací prokazujících tyto údaje. Správnost postupů výsledkově účtovaných operací byla ověřována namátkově a s ohledem na významnost vykazovaných položek. Některé zjištěné nedostatky byly v průběhu ověřování doloženy a po doplnění odstraněny prostřednictvím úprav provedených v přiznání k dani, přičemž provedená zjištění nemusela obsahovat veškeré nedostatky, které se mohou v účetnictví, resp. v analytickém členění výnosů a nákladů pro daňové účely vyskytovat

 

Provedená zjištění:

1. analytická evidence výnosů pro daňové účely je nesprávná, resp. neúplná, když nezahrnuje veškeré daňově relevantní výnosy.

 

2. samotné účetní výnosy, ze kterých analytická evidence vychází, jsou podhodnocené, když nebylo provedeno důsledně časové rozlišení výnosů prostřednictvím dohadných účtů aktivních popř. příjmů příštích období, např. pojistná plnění přijatá v roce 2014, avšak související s náklady uplatněnými v roce 2013, přeúčtování energií z roku 2013 až v následujícím období roku 2014, plnění EKO-KOMu vztahující se k roku 2013 účtováno do výnosů roku 2014, absentující dohad úhrad za vydobytý nerost vztahující se k 3. a 4. čtvrtletí roku 2014. 

 

3. obdobná situace se jeví u posuzování nákladů z pohledu daňové uznatelnosti. V některých případech by mohlo být problematické unést důkazní břemeno tvrzení, které je primárně na daňovém subjektu. Např. při zvažování uplatnění zůstatkové ceny pozemků při jejich prodeji jsme nezískali dostatečné ujištění o jejich správném ocenění, když jsme byli odkázáni na zaúčtování dle „platné cenové vyhlášky z roku 1993“. V případě posouzení zůstatkových cen práv v bytovém družstvu při jejich prodeji jsme zjistili, že tyto byly zprůměrovány ve vazbě na chybné účtování v minulosti.

 

4. v zásadě funkční členění nákladů bylo možno využít pouze u nákladu souvisejících s provozem hospodaření s byty a nebytovými prostory. Nicméně i zde s určitými výhradami. Např. chybné posouzení odpisů nemovitostí (objekt s podzemními garážemi), kde nebylo provedeno krácení odpisů s ohledem na využití nadzemní části objektu pro činnosti s příjmy osvobozenými od daně.

 

5. S přihlédnutím ke skutečnostem, že:

a) lze mít pochybnosti

o   jejich souvislosti s dosahováním zdanitelných výnosů

o   ocenění dlouhodobého majetku pro účely stanovení daňových odpisů a daňových zůstatkových cen

b) je odlišný režim rozpočtového určení daně z příjmů právnických osob

jsme při zpracování přiznání upřednostnili zejména zásadu opatrnosti.

 

6. S přihlédnutím k zásadě opatrnosti byly: